Począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT. Kupując balustrady do swojego domu ubiegaj się o zwrot podatku VAT

Podatnicy, którym od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, korzystać mogą z niego w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.
Warunki korzystania ze zwrotu:

 • przedsięwzięcie, powyższe, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio:
 • 75 m2 i 100 m2,
 • 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji edukacji;
 • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat – w przypadku małżonków – warunek dotyczy młodszego z małżonków;
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, co do których przysługuje zwrot; warunek ten dotyczy obojga małżonków.

Uwaga!!!

Zwrot VAT nie będzie dotyczył remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie będzie również dotyczył wydatków związanych również z remontem lokalu mieszkalnego (przystosowaniem lokalu do potrzeb mieszkaniowych). Taki zwrot uzyskać mogą wyłącznie podatnicy, który dokonują budowy domu jednorodzinnego, ale już nie mieszkania w bloku. Nie ma zatem również podstawy do zwrotu dla wynajmujących, którzy remontują lokal na własne cele mieszkaniowe.

Nie ma również możliwości występowania o zwrot VAT w związku z inwestycjami nie wymagającymi pozwolenia na budowę. Oznacza to, że nadbudowa i rozbudowa musi być prowadzona zgodnie z warunkami prawo budowlane oraz być prowadzona podstawie takiego pozwolenia.

Kwota zwrotu dla stawki 23% wynosi 65,22% kwoty VAT określonej na fakturze, nie więcej niż 12,097% X (70 m x cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków).

W przypadku gdyby faktury miały inną stawkę VAT (22%, 24%, 25%) przysługują inne limity zwrotu.

W przypadku małżonków kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków, limitu nie podwaja się.

Uwaga!!!

Nowe zasady nie wskazują, że limit ten przysługuje w terminie 5 lat licząc od dnia złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Limit dotyczyć będzie zatem podejmowanej przez podatnika inwestycji.

Złożenie wniosku jest inne niż dotychczas. Składa się go raz, nie później niż 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Uwaga!!!

Wniosku nie można już składać niezależnie od terminu. Spóźnienie z jego złożenie spowoduje, że zwrot nie będzie przysługiwał.

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich wydatków i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Decyzja, termin zwrotu

Decyzję o zwrocie VAT, urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków. W przypadku nie budzącym wątpliwości oraz skarbowy dokonuje zwrotu bez wydawania decyzji.

Zwrot następuje:

 • w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji;
 • w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków – jeżeli organ nie wydawał w sprawie decyzji.

W związku z decyzją nieterminową lub wypłatą po terminie przysługują odsetki w wysokości połowy odsetek podatkowych za zwłokę (nie przysługuje, gdy winę za opóźnienie ponosi wnioskujący lub gdy opóźnienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie urzędu).

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *